Approaches and Technologies on Sustainable Land Management

ການຈັດທັດສະນະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບຄອບຄົວຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ ການປູກມັນຕົ້ນ ປະສົມກັບຖົ່ວດິນ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ຢູ່ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 11/10/2019 ທາງທີມງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ສາລະວັນ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ […]

ການຈັດທັດສະນະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບຄອບຄົວຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ຢູ່ເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 07/10/2019 ທາງທີມງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງດາກຈືງ […]

ການຈັດທັດສະນະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບຄອບຄົວຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ ການປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພື່ອຈັດການຄຸ້ມຄອງ ການລ້ຽງສັດ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 04/10/2019 ທາງທີມງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊານໄຊ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ […]

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງ ທີມງານ SACCC ແລະ WOCAT

ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018 ທາງທີມງານຂອງໂຄງການ SACCC ແລະ WOCAT ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງ […]

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

  ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນວັນທີ 14-24 ຕຸລາ 2017. ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳປ່າໄມ້, ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(NAFRI), ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ […]