ບັນດາເຕັກນິກ ແລະ ແນວທາງໃນການຄຸ້ມຄອງທີດິນແບບຍືນຍົງໃນລາວ

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການລ້າສຸດ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

  ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນວັນທີ 14-24 ຕຸລາ 2017. ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳປ່າໄມ້, ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(NAFRI), ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ (DAEC), ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ ...

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງ ທີມງານ SACCC ແລະ WOCAT

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງ ທີມງານ SACCC ແລະ WOCAT ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018 ທາງທີມງານຂອງໂຄງການ SACCC ແລະ WOCAT ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ...