Approaches and Technologies on Sustainable Land Management

ການຈັດທັດສະນະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບຄອບຄົວຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ ການປູກມັນຕົ້ນ ປະສົມກັບຖົ່ວດິນ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ຢູ່ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ, ແຂວງ ສາລະວັນ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 11/10/2019 ທາງທີມງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ສາລະວັນ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ […]

ການຈັດທັດສະນະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບຄອບຄົວຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ຢູ່ເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 07/10/2019 ທາງທີມງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງດາກຈືງ […]

ການຈັດທັດສະນະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບຄອບຄົວຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ເຮັດທົດລອງເຕັກນິກ ການປູກຫຍ້າອາຫານສັດ ເພື່ອຈັດການຄຸ້ມຄອງ ການລ້ຽງສັດ ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 04/10/2019 ທາງທີມງານ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊານໄຊ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ […]