Approaches and Technologies on Sustainable Land Management

ຄັງຮູບພາບ

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ_ດາກຈຶງ_9/2019

ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ_ຊານໄຊ_9/2019

ການປູກມັນຕົ້ນ_ຕະໂອ້ຍ_9/2019


ງານສະເຫລີມສະຫລອງສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນ ຄົບຮອບ 20 ປີ, ເມສາ 2019


ການຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນ ຂອງຄະນະນຳ IFAD, ມິນາ 2019


ການສາທິດເຕັກນິກ SLM


ການຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນພາກສະໜາມຂອງຊາວກະສິກອນ


ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການສະໜັບສະໜູນໃນການຕັດສີນ, ມີນາ 2018


ຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງເປັນຄູຝຶກ, ມິນາ 2017