Approaches and Technologies on Sustainable Land Management

Contact us

Contact us

NAFRI: ທ່ານ ຄຳພອນ     ມູນລະໄມ
ຫົວນ້າພະແນກແຜນການແລະການຮ່ວມມື
E-mail: khamphonedpcd@gmail.com

ກອງເລຂາ CDE/WOCAT: ນິໂຄລ    ຮາຣາຣິ
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ
E-mail: nicole.harari@cde.unibe.ch

ຫ້ອງການ  CDE     ທີ່ວຽງຈັນ: ສະເຕຟານີຈາເກັດ      
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ            ສປປລາວ            ແລະ       ກຳປູເຈຍ
E-mail: stephanie.jaquet@cde.unibe.ch

ທີ່ຢູ່ :
ໜ່ວຍ 11, #136,

ຖະໜົນ ສີເມືອງ,

ຮ່ອມ 1 ບ້ານພະໂພ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປລາວ
Phone : +856 30 988 1648