Approaches and Technologies on Sustainable Land Management

ການສະເໜີເຜີຍແຜ່ ຖານຂໍ້ມູນ ເຕັກນີກ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 25  ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງທີມງານຂອງໂຄງການ WOCAT ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຖານຂໍ້ມູນ ເຕັກນີກ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ທີ່ເປັນພາສາລາວ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ຂອງອົງການ […]